Welsyn Forum

Die “Hart” van die Welsyn

God het SY mense aangestel as bestuurders en verteenwoordigers van Sy skepping met ʼn spesifieke opdrag.

As bestuurders van Sy skepping op aarde het die kerk `n geweldige taak om te verrig. Die kerk is in terme van haar Godgegewe roeping, geroep om ʼn verskil te maak.

Die vorming van venootskappe, hande-vat tussen kerk en gemeenskap as ʼn sigbare vergestalting van ware koinonia en diakonia kan tot voordeel strek van die kerk en gemeenskap.

Die kerk word uitgedaag tot vennootskap om as die lig van die wêreld  sigbaar te wees in die plaaslike gemeenskap.

VISIE

Om gemeentes by te staan in die vervulling van hul roeping as kerk in hul plaaslike gemeenskap.

9tiruberg

Matteüs 25:37- 40

“Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na Ugekom?  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.”

MISSIE

Om gemeentes te help om sigbaar te wees in die plaaslike gemeenskap met dade van omgee in diensbaarheid gefokus op die plaaslike gemeenskap se krisisse.

Om gemeentes te begelei in behoeftebepalings van hul plaaslike krisisse en hul eie bronne tot diensbaarheid.

Om gemeentes te begelei om vennootskappe, verhoudings en sisteme te herken, ontgin en te mobiliseer tot voordeel van die plaaslike kerk sowel as die gemeenskap.

Om gemeentes te voorsien van inligting en bronne om te voldoen aan NPO,PBO en alle ander relevante inligting te bekom tot fondsinsamelings ter uitvoering van hul roeping in die plaaslike gemeenskap.

Om gemeentes te help om bemarking te doen, gemeenskapsrade saam te stel en tegnieke toe te pas tot uitbreiding en effektiwiteit van die projekte.

Kontak die Welsyn Forum

Jackie Botes
083 566 4663