Wie is ons

Familia Dei is op die volgende 4 pilare gebou

pillarBroederskap

Hiermee Word gepoog om, veral leiers, aan ander leiers bloot te stel sodat niemand in eensaamheid hoef te funksioneer nie. Bybelse broederskap berus op vrywillige sosialisme.

pillarToerusting

Familia Dei reël toerustings geleenthede. Gemeenteleiers word deur inligtingsverspreiding blootgestel aan tendense in die kerkewêreld.

pillarAanspreeklikheid

Gemeentes funksioneer onafhanklik maar sal volgens die tug en reëls deur die Familia Dei Leierskap begelei word wanneer daar behoefte daartoe ontstaan.

pillarAdministratiewe Ondersteuning

Die Familia Dei kantoor sal poog om ten alle tye gemeetes by te staan in hulle bestuur, finansies en presoneelsake. Familia Dei leiers sal die gemeentes besoek om administratiewe bystand te verleen.

Kernwaardes en Beginsels

Die volgende kernwaardes word deur die Netwerk omarm, gekoester en nagestreef:

* Uitnemendheid in alles wat gedoen word

* Verhoudinge word hoog aangeslaan met die klem op omgee en belangstelling soos in       familieverband

* Egtheid en deursigtigheid in alle fasette van netwerk aktiwiteite

* Vertroulike hantering van sensitiewe sake en inligting

* Hoogstaande en professionele hantering van administrasie

Visie en Missie