Visie en Missie

Visie

Om ‘n Netwerk van gemeentes te vestig wat deur Apostoliese Vaderskap toegerus en bemagtig word.

Om ‘n netwerk van lokale gemeentes internasionaal te vestig wat deur Apostoliese Vaderskap toegerus en bemagtig word om die Groot Opdrag effektief uit te voer..

MISSIE/SENDING

Die Netwerk onderskryf die sending van die Apostoliese Geloof Sending van Suid Afrika ingevolge van A.4 (Aanhef) tot die konstitusie van die kerk, wat as volg lees:

DIE SENDING VAN DIE KERK IS:

 • Om God te verheerlik
 • Om die Koningkryk van God te verkondig deur die bediening van die evangelie van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees
 • Om die behoeftes van die mens in sy totaliteit aan te spreek
 • Om die gelowiges te ontwikkel, toe te rus en geleentheid te gee vir bediening
 • Om die invloed van die kerk buite sy grense en in die buiteland uit te brei
 • Om die gemeenskap van die gelowiges en netwerk van bedieninge te promoveer

DAAROM IS DIE MISSIE VAN DIE NETWERK:

Deur die ontwikkeling en vestiging van geïnspireerde leierskap en bestuur binne ‘n dinamiese struktuur en aksies:

 • Geestelike vaderskap aan leiers te bied.
 • Leiers te bemagtig.
 • Hulpbronne aan gemeentes en pastore beskikbaar te stel.
 • Opleiding rondom bedieninge, leierskap en bestuur te gee en te fasiliteer.
 • Nasionaal en internasionaal gemeentes te netwerk.
 • Blootstelling aan en samewerking met streke en ander bestaande netwerke te bevorder.
 • Leierskaps-, geestelike- en sosiale skakeling vir pastore (met gesinne), leierskap en  gemeentes
 • Die daarstel van ‘n prototipe as model om die Koninkryk van die Here en die breë kerk tot diens te wees.
 • Tegnologie en elektronika te gebruik, te promoveer en ontwikkel tot effektiewe             toerusting van pastore en gemeentes
 • Te werk aan ‘n betekenisvolle nalatenskap met die besef dat die grootheid van ‘n persoon, aksie of instelling gemeet word aan die groei wat dit bewerkstellig
 • ʼn Familiegevoel in die Netwerk te fasiliteer sodat gemeentes onderling mekaar sal versterk en versorg
 • Gemeentes de daag om ‘n gemeenskapsimpak te hê
 • Meetbare instrumente daar te stel vir die bepaling van ‘n gemeente se impak
Kyk hoe lyk ons familie